Doctor of Philosophy (Ph.D) 4 or 5 Years

  • Shalya Tantra
  • Swasthavrutta
  • Kaumarabritya
  • Shalakya Tantra
  • Panchakarma
  • Manasaroga

Scholars Ph.D awardees

Scholars Pursuing Ph.D

Recognized Ph.D Guides

Subject Ph.D Guide
SamhitaSiddhanta Dr.VaidyaShrinathMayur
RachanaShareera Dr. Uma B Gopal
KriyaShareera Dr. KulkarniPartibha Vijay Kumar
Dravyaguna Dr. Prakash L Hegde
Dr.Harini A
Swasthavritta Dr. T B Tripathy
Dr.Kavitha M B
Kaumarabrithya Dr.Shailaja U
ShalyaTantra Dr.  PrasannaNarasimhaRao
ShalakyaTantra Dr.  Ashwini  M J
Dr.Deeraj B C
Manasaroga Dr.Suhas Kumar Shetty
Dr. Savitha HP
Panchakarma Dr.Murlidhar P Pujar
Dr.  Girish K J
Dr.Ashvini Kumar M
Dr.Lohith B A