Doctor of Philosophy (Ph.D) 4 or 5 Years

  • Shalya Tantra
  • Swasthavrutta
  • Kaumarabritya
  • Shalakya Tantra
  • Panchakarma
  • Manasaroga

Scholars Ph.D awardees

Scholars Pursuing Ph.D

Recognized Ph.D Guides

Subject PhD Guide
SamhitaSiddhanta Dr.VaidyaShrinathMayur
RachanaShareera Dr. Uma B Gopal
KriyaShareera Dr. KulkarniPartibha Vijay Kumar
Dravyaguna Dr. Prakash L Hegde
Dr.Harini A
Swasthavritta Dr. T B Tripathy
Dr.Kavitha M B
DrShivakumar
Kaumarabhritya Dr.Shailaja U
DrVijayalaxmiMallannavar
ShalyaTantra Dr.  PrasannaNarasimhaRao
DrGopikrishna B J
ShalakyaTantra Dr.  Ashwini  M J
Dr.Deeraj B C
DrAmarnath H K
Manasaroga
Dr. Savitha HP
Panchakarma Dr.Murlidhar P Pujar
Dr.  Girish K J
Dr.Ashvini Kumar M
Dr.Lohith B A

PhD Vacant seats

Subject Ph. D Guide Vacant seats
Swasthavritta Dr. T B Tripathy 04
Dr. Kavitha M B
Dr Shivakumar
Kaumarabhritya Dr. Shailaja U 05
Dr Vijayalaxmi Mallannavar
ShalyaTantra Dr. PrasannaNarasimhaRao 05
Dr Gopikrishna B J
ShalakyaTantra Dr. Ashwini M J 07
Dr. Deeraj B C
Dr Amarnath H K
Manasaroga 05
Dr. Savitha HP
Panchakarma Dr. Murlidhar P Pujar 05
Dr. Girish K J
Dr. Ashvini Kumar M
Dr. Lohith B A