Doctor of Philosophy (Ph.D) 4 or 5 Years

 • Ayurveda Samhita & Siddhanta
 • Shareera Kriya
 • Shareera Rachana
 • Dravyaguna
 • Rasashastra & Bhaishajya Kalpana
 • Shalya Tantra
 • Shalakya Tantra
 • Swasthavritta
 • Kaumarabritya
 • Panchakarma
 • Manasaroga

Scholars Ph.D awardees

Scholars Pursuing Ph.D

Recognized Ph.D Guides

Subject PhD Guide
RachanaShareera Dr. Uma B Gopal
KriyaShareera Dr. KulkarniPartibha Vijay Kumar
Dravyaguna Dr. Prakash L Hegde
Dr.Harini A
Rasashastra & Bhaishajya Kalpana Dr. VinaykumarKadibagil
Swasthavritta Dr. T B Tripathy
Dr.Kavitha M B
DrShivakumar
Kaumarabhritya Dr.Shailaja U
Dr.VijayalaxmiMallannavar
ShalyaTantra Dr.PrasannaNarasimhaRao
Dr.Gopikrishna B J
ShalakyaTantra Dr. Ashwini  M J
Dr.Deeraj B C
Dr.Amarnath H K
Manasaroga
Dr. Savitha HP
Panchakarma Dr.Murlidhar P Pujar
Dr. Girish K J
Dr.Ashvini Kumar M
Dr.Lohith B A

PhD Vacant seats

Subject Ph. D Guide Vacant seats
Swasthavritta Dr. T B Tripathy 02
Dr. Kavitha M B
Dr. Shivakumar
Kaumarabhritya Dr. Shailaja U 06
Dr. VijayalaxmiMallannavar
ShalyaTantra Dr. PrasannaNarasimhaRao 06
Dr. Gopikrishna B J
ShalakyaTantra Dr. Ashwini M J 07
Dr. Deeraj B C
Dr. Amarnath H K
Manasaroga 04
Dr. Savitha HP
Panchakarma Dr. Murlidhar P Pujar 06
Dr. Girish K J
Dr. Ashvini Kumar M
Dr. Lohith B A